گرادیان ها

خطی

دکمه - بالا

خطی

چپ - راست

دایره شعاعی

مرکز - مرکز

دایره شعاعی

چپ - پایین

شعاعی

مرکز - پایین

صفحه شعاعی

ویو بخش

خطی

بخش انتقال صاف